Book Series Notulae Erasmianae, vol. 6

Erasme de Rotterdam

Erasmus. De Bijbel voor boer, smid en steenkapper

Latin text (1535), Dutch translation, edition of the Dutch text of 1523 / Latijnse tekst, Nederlandse vertaling en editie van de Nederlandse tekst van 1523

W. François, J.-F. Cottier (eds)

  • Pages: 286 p.
  • Size:125 x 190 mm
  • Language(s):Latin, Dutch
  • Publication Year:2012

  • € 65,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE
  • ISBN: 978-2-503-52842-7
  • Paperback
  • Available


Summary

In his “Exhortation to the Reading of the Gospel”, Erasmus emphasizes that theologians, as well as laity, scholars, as well as the illiterate, can benefit from the reading of Scripture. In light of this, the Bible needs to be translated into the vernacular. Erasmus’ plea was well received in the sixteenth century and today this certainly seems more than obvious. Nevertheless, the humanist experienced great resistance to his writing at the time from conservative theologians.
This book provides in the first place an introduction by Wim François to Erasmus’ pleas for Bible reading in the vernacular. It also gives the Latin text of the Exhortatio ad studium euangelicae, in an edition by Jean-François Cottier, and a contemporary Dutch translation by Wim François. The book also includes the text of a Middle Dutch version of the Exhortatio as it was possibly published in 1523 in Delft, by Cornelis Hendricsz Lettersnijder.

Wim François is a research professor of History of Church and Theology at the Catholic University of Leuven. Jean-François Cottier is director of the Centre for the study of the Middle Ages at the Université de Montréal. The scholarly co-ordination of the project was in the hands of Alexandre Vanautgaerden, curator of the Erasmus House in Anderlecht (Brussels).


In zijn Aansporing tot de lezing van het Evangelie beklemtoont Erasmus dat theologen zowel als leken, geleerden zowel als illiterati hun voordeel kunnen doen met het lezen van de Schrift. Bijgevolg moet de bijbel in de volkstaal worden vertaald. Erasmus’ pleidooi heeft een grote weerklank gehad in de zestiende eeuw. En hoewel dit pleidooi vandaag zonder meer als evident klinkt, heeft het geschrift van de humanist destijds een grote weerstand ondervonden van de kant van behoudsgezinde theologen.
Dit boek bevat vooreerst een inleiding op Erasmus’ pleidooien voor Bijbellezing in de volkstaal, van de hand van Wim François. Daarnaast wordt de Latijnse tekst aangeboden van de Exhortatio ad studium euangelicae, in een editie van Jean-François Cottier, en een hedendaagse Nederlandse vertaling door Wim François. Het boek bevat verder de tekst van een Middelnederlandse versie van de Exhortatio zoals die wellicht al in 1523 door Cornelis Hendricsz Lettersnijder in Delft werd uitgegeven.

Wim François is research professor geschiedenis van Kerk en theologie aan de K.U.Leuven. Jean-François Cottier is directeur van het centrum voor middeleeuwse studies van de Université de Montréal. De wetenschappelijke coördinatie van het project was in handen van Alexandre Vanautgaerden, conservator van het Erasmushuis in Anderlecht (Brussel).